[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/7.JPG","title":"AK Parti Samsun 64. \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi Toplant\u0131s\u0131 Ger\u00e7ekle\u015ftirildi","entry_date":"Aral\u0131k 29, 2015 - 3:52:00","haber_content":"

Toplant\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren AK Parti Samsun \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Muharrem G\u00f6ksel \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201c1 Kas\u0131m zaferimizin ard\u0131ndan ikinci Dan\u0131\u015fma Meclisi Toplant\u0131m\u0131z\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz. \u00d6ncelikle ge\u00e7mi\u015f Mevlid Kandilinizi kutluyor, 4 g\u00fcn sonra girece\u011fimiz 2016 y\u0131l\u0131n\u0131n; \u00fclkemiz, milletimiz ve \u015fehrimiz i\u00e7in hay\u0131rlara vesile olmas\u0131n\u0131 diliyorum.<\/p>

Aral\u0131k ay\u0131 i\u00e7erisinde AK Parti, iki demokrasi \u015f\u00f6leni ya\u015fad\u0131. AK Parti Genel Merkez Kad\u0131n Kollar\u0131 Kongremizi ve AK Parti Genel Merkez Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Kongremizi ger\u00e7ekle\u015ftirdik. \u0130ki kongrede de tek aday yer almas\u0131na ra\u011fmen, kongre salonlar\u0131 t\u0131kl\u0131m t\u0131kl\u0131m doluydu. <\/p>

\u00d6ncelikle se\u00e7ilen ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z\u0131 ve y\u00f6netimlerini tebrik ediyor, Samsun\u2019dan kongrelerimize kat\u0131lan AK Sevdal\u0131lara te\u015fekk\u00fcr ediyorum.<\/p>

AK Parti kuruldu\u011fundan bu g\u00fcne kadar \u2018bir se\u00e7im biter, gelecek se\u00e7ime haz\u0131rl\u0131klar ba\u015flar\u2019 d\u00fcsturuyla hareket etmektedir. Bunu herkes se\u00e7imlerden al\u0131nan sonu\u00e7larda g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fcr. Te\u015fkilatlar\u0131m\u0131z gece g\u00fcnd\u00fcz demeden \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131r. Biz de 1 Kas\u0131m se\u00e7imleri sonras\u0131nda durmuyoruz. Se\u00e7imin hemen ertesinde saha \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za ba\u015flad\u0131k. <\/p>

Bu arada ilimizi ziyaret eden b\u00fcy\u00fcklerimiz de oldu. \u0130lk olarak TBMM Tar\u0131m, Orman ve K\u00f6yi\u015fleri Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk\u2019u ilimizde a\u011f\u0131rlad\u0131k. Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ise, Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131m\u0131z\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u201cT\u00fcrkiye’nin Avrupa Birli\u011fi’ne \u00dcyelik S\u00fcreci” konulu sivil toplumla diyalog toplant\u0131s\u0131na kat\u0131lmak \u00fczere gelen Avrupa Birli\u011fi Bakan\u0131 ve Ba\u015fm\u00fczakereci Volkan Bozk\u0131r\u2019\u0131 Samsun\u2019da a\u011f\u0131rlaman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015fad\u0131k.<\/p>

Avrupa Birli\u011fi Bakan\u0131m\u0131z, Samsun\u2019a ve te\u015fkilat\u0131m\u0131za hayranl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve be\u011fenilerini bizlere iletmi\u015ftir. Kendisine te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Bunun yan\u0131 s\u0131ra Samsun\u2019da ger\u00e7ekle\u015ftirilen bu bulu\u015fma; Sivil Toplum Kurulu\u015flar\u0131n\u0131n etkin kullan\u0131m\u0131 ve Avrupa Birli\u011fi ile olan ili\u015fkilerin takibinde, Samsun i\u00e7in \u00f6nemli bir faaliyet olmu\u015ftur. Tabi ki Avrupa Birli\u011fi Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan ve projelerden en y\u00fcksek hibeyi Samsun\u2019umuzun almas\u0131 da bizi ayr\u0131ca mutlu etmi\u015ftir.<\/p>

Te\u015fkilat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z kapsam\u0131nda, \u0130l Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyelerimiz, il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z ve belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131zla birlikte Ankara\u2019ya giderek, AK Parti Grup Toplant\u0131m\u0131za kat\u0131ld\u0131k. <\/p>

Grup toplant\u0131m\u0131z \u00f6ncesinde Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131m\u0131z Say\u0131n Akif \u00c7a\u011fatay K\u0131l\u0131\u00e7\u2019\u0131 makam\u0131nda ziyaret ettik. Grup toplant\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan da \u00c7evre, \u015eehircilik ve K\u00fclt\u00fcrden Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00c7i\u011fdem Karaaslan han\u0131mefendiyi makam\u0131nda ziyaret ettik. Mecliste milletvekillerimizi makamlar\u0131nda ziyaret ettik. \u0130l\u00e7e Dan\u0131\u015fma Meclisi toplant\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdik.<\/p>

\u0130l\u00e7e te\u015fkilatlar\u0131m\u0131zla bir araya geldik. \u0130l\u00e7elerimizin sorunlar\u0131n\u0131, g\u00f6r\u00fc\u015f ve \u00f6nerilerini dinledik. Elbette ki saha \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z kapsam\u0131nda da sosyal faaliyet i\u00e7erikli \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. Bu kapsamda yapaca\u011f\u0131m\u0131z daha \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fma var. Bunlar\u0131 \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki toplant\u0131larda sizlere aktaraca\u011f\u0131z.<\/p>

AK Parti te\u015fkilatlar\u0131nda hi\u00e7 kimsenin ikbali, partimizin ikbalinin \u00fczerinde olamaz. T\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde de, te\u015fkilat sistemimiz ve \u00e7al\u0131\u015fma metotlar\u0131m\u0131z a\u00e7\u0131k a\u00e7\u0131k belirtilmi\u015ftir. Te\u015fkilat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 bu mihmalde y\u00fcr\u00fctmeye devam ediyoruz. <\/p>

Parti te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131n en alt kademesinden en \u00fcst kademesine kadar her birimde, bilgi al\u0131\u015fveri\u015fi sa\u011flanmal\u0131d\u0131r. T\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019de oldu\u011fu gibi, Samsun te\u015fkilatlar\u0131nda yeni uygulamalara ba\u015fl\u0131yoruz. Bu kapsamda \u00fcye ziyaretlerimizi ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz. Ger\u00e7ekle\u015ftirilen ziyaretler sonras\u0131nda \u00fcyeler hakk\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015fler, AKB\u0130S \u00fczerinden te\u015fkilatlar\u0131m\u0131za yollanacak formlara doldurulacak. <\/p>

Bu noktada, \u00fcyelerimizden nerelerde, ne \u015fekilde yararlan\u0131labilir, kendilerine ne g\u00f6revler verilebilir bunlar\u0131 g\u00f6rebilece\u011fiz. Yani bir havuz olu\u015fturaca\u011f\u0131z.<\/p>

Bundan sonraki t\u00fcm \u0130l\u00e7e Y\u00f6netim Kurulu Toplant\u0131lar\u0131, Sal\u0131 g\u00fcnleri il\u00e7e ba\u015fkanl\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131n belirledi\u011fi saatte, il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na da bu saat bildirilerek ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. Bu sayede genel merkezimiz toplant\u0131lar\u0131n takibini yine AKB\u0130S \u00fczerinden sa\u011flayacak.<\/p>

\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te, t\u00fcm te\u015fkilatlar\u0131m\u0131z\u0131n, belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z\u0131n ve belediye meclis \u00fcyelerimizin toplant\u0131lara kat\u0131l\u0131mlar\u0131 ve yapt\u0131klar\u0131 g\u00f6revler takip edilecek. Bu takip Genel Merkezimize sunulacak ve karne haz\u0131rlanacak. Haz\u0131rlanan bu karnelerle, \u2018daha verimli performans g\u00f6sterenler\u2019 noktas\u0131nda de\u011ferlendirmeler, genel merkezimiz ve il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan yap\u0131lacak.<\/p>

Rus u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n s\u0131n\u0131rlar\u0131m\u0131z\u0131 ihlali sonras\u0131nda, angajman kurallar\u0131 i\u00e7erisinde u\u00e7a\u011f\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi ile ba\u015flayan Rusya gerilimi, \u00fclke g\u00fcndemimizi etkilemektedir.<\/p>

Baz\u0131 kesimler bu durum sonras\u0131nda, Rusya ile yap\u0131lan ticaretin olumsuz etkilendi\u011fini dile getirip do\u011falgaz\u0131n kesilece\u011fini dile getirirken, HDP y\u00f6neticileri ise Rusya\u2019ya giderek Putin ile g\u00f6r\u00fc\u015fme yolunu tercih etmi\u015flerdir. G\u00f6r\u00fclen o ki, HDP Y\u00f6neticileri, siyaseti sorun \u00e7\u00f6zme arac\u0131 olarak de\u011ferlendirecek olgunlu\u011fa sahip olmad\u0131klar\u0131n\u0131 bir kez daha ortaya koymu\u015flard\u0131r. H\u00fck\u00fcmetimiz Rusya konusunda farkl\u0131 bir yol izlemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, ya\u015fananlar bu yolun \u00f6n\u00fcne ta\u015f koyulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6stermektedir. <\/p>

T\u00fcrkiye kiminle sorun ya\u015fad\u0131ysa, T\u00fcrkiye\u2019nin kiminle d\u0131\u015far\u0131da problemi varsa; birileri \u00e7\u0131k\u0131p T\u00fcrkiye\u2019nin aleyhinde, onlarla g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yap\u0131yorlar.<\/p>

Suriye\u2019de, Bayr\u0131bucak T\u00fcrkmenlerine kar\u015f\u0131 yap\u0131lan sald\u0131r\u0131lar\u0131 bir kez daha k\u0131n\u0131yoruz. T\u00fcrkmen karde\u015flerimize y\u00f6nelik yap\u0131lan bu zul\u00fcm, \u00fclkemizi ve milletimizi derinden yaralam\u0131\u015f, Bay\u0131rbucak T\u00fcrkmenlerine y\u00f6nelik baz\u0131 sivil toplum kurulu\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan yard\u0131mlar yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. <\/p>

H\u00fck\u00fcmetimiz bu noktada da T\u00fcrkmenlere y\u00f6nelik, e\u011fitim ama\u00e7l\u0131 askerlerimizi b\u00f6lgeye g\u00f6ndermi\u015ftir. S\u0131n\u0131rlar\u0131m\u0131z\u0131n ard\u0131ndan bu durumlar ya\u015fan\u0131rken, i\u00e7eride ise ter\u00f6rle m\u00fccadelemizi s\u00fcrd\u00fcrmeye devam ediyoruz. Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc, cami, okul ve hastanelerin ard\u0131ndan, 2 g\u00fcn \u00f6nce \u015e\u0131rnak\u2019ta \u0130l K\u00fclt\u00fcr M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve ayn\u0131 binada yer alan \u0130l Halk K\u00fct\u00fcphanesini, i\u00e7erisinde vatanda\u015flar\u0131m\u0131z da bulundu\u011fu s\u0131rada hedef ald\u0131. Bu sald\u0131r\u0131 sonucu 13 \u00e7ocuk yaraland\u0131. Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc ne yaparsa yaps\u0131n, k\u00f6kleri kaz\u0131nacak. Silahl\u0131 kuvvetlerimiz bu noktada kendinden emin bir \u015fekilde operasyonlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. <\/p>

K\u0131sacas\u0131, hendek siyaseti yapmaya \u00e7al\u0131\u015fanlar, \u015fimdi o kazd\u0131klar\u0131 hendeklerin i\u00e7erisine g\u00f6m\u00fclmeye ba\u015flad\u0131. Yakla\u015f\u0131k 2 haftad\u0131r s\u00fcren operasyonlarda \u00f6rg\u00fct ciddi kay\u0131plar verdi. Bunlar\u0131 sizler de takip ediyorsunuz. \u00dclkemizin ve milletimizin refah\u0131 i\u00e7in y\u00fcr\u00fct\u00fclen ter\u00f6rle m\u00fccadele s\u00fcreci, kesinlikle pazarl\u0131k konusu olamaz.<\/p>

\u00dclkemiz yo\u011fun oldu\u011fu kadar biraz da s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 bir s\u00fcre\u00e7ten ge\u00e7mektedir. Fakat AK Parti H\u00fck\u00fcmeti bu s\u00fcreci en iyi \u015fekilde kontrol alt\u0131nda tutmaktad\u0131r. <\/p>

1 Kas\u0131m se\u00e7imleri sonras\u0131nda demi\u015ftik; \u2018\u015eimdi \u00e7al\u0131\u015fma zaman\u0131, \u015fimdi millete hizmet zaman\u0131\u2019. \u0130\u015fte bu noktada, muhalefetin, \u2018yapamazlar\u2019 dedikleri vaatlerimizi biz ger\u00e7ekle\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131k.<\/p>

Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Prof. Dr. Ahmet Davuto\u011flu, 64. H\u00fck\u00fcmet, 2016 y\u0131l\u0131 Eylem Plan\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Eylem plan\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde Vaatler ve Reformlar ba\u015fl\u0131klar\u0131 alt\u0131nda; 3 Ay \u0130\u00e7inde Ger\u00e7ekle\u015ftirilecek Vaatler, 3 Ay, 6 Ay ve 1 Y\u0131lda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek Reformlar yer almaktad\u0131r.<\/p>

3 Ay i\u00e7erisinde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek vaatlerimizden baz\u0131lar\u0131n\u0131 sizlere aktarmak istiyorum. Asgari \u00fccret 1.300 TL\u2019ye y\u00fckseltilecek. T\u00fcm i\u015f\u00e7i ve Ba\u011f-Kur emeklilerine y\u0131ll\u0131k ilave 1.200 TL verilecek. Emekli olduktan sonra Ba\u011f-Kur kapsam\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmaya devam eden esnaf\u0131m\u0131z\u0131n emekli ayl\u0131klar\u0131ndan kesilen Sosyal G\u00fcvenlik Destek Primi Kesintisi kald\u0131r\u0131lacak. Muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131n 950 TL olan maa\u015f\u0131, 1.300 TL\u2019ye y\u00fckseltilecek. <\/p>

Polislerin ve uzman erba\u015flar\u0131n 2.200 olan ek g\u00f6stergeleri 3000\u2019e \u00e7\u0131kar\u0131lacak, polislerin emniyet hizmet tazminat\u0131 y\u00fczde 25 art\u0131r\u0131lacak. Lisans \u00f6\u011frencilerinin 330 TL olan bursu, 400 TL\u2019ye \u00e7\u0131kar\u0131lacak. Esnaf\u0131m\u0131za d\u00fc\u015f\u00fck faizli kredi uygulamas\u0131na devam edilecek, 30 bin TL\u2019ye kadar faizsiz kredi deste\u011fi verilecek. Kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm kapsam\u0131na girmek \u015fart\u0131yla izinsiz yap\u0131lara elektrik ve su ba\u011flanmas\u0131 sa\u011flanacak. Basit usulde vergilendirilen esnaf\u0131n y\u0131ll\u0131k 8.000 TL\u2019ye kadar kazan\u00e7lar\u0131ndan vergi al\u0131nmayacak. <\/p>

Emek yo\u011fun sekt\u00f6rlerde yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n talebi halinde, sembolik bir kira bedeliyle, anahtar teslimi fabrika binas\u0131 yap\u0131lmas\u0131 konusunda model geli\u015ftirilecek. Kendi i\u015fini kurmak isteyen gen\u00e7lerimize proje kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 50 bin liraya kadar kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z nakdi destek verilecek. Gen\u00e7lere 100 bin lira kredi deste\u011fi verilecek. \u0130lk kez i\u015f bulan her gencimizin \u00fccreti bir y\u0131l boyunca devlet taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanacak. <\/p>

Gen\u00e7lerin Genel Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 prim bor\u00e7lar\u0131 s\u0131f\u0131rlanacak. Yeni i\u015f kuran gen\u00e7lerimize \u00fc\u00e7 y\u0131l boyunca gelir vergisi muafiyeti sa\u011flanacak. Yemde ve g\u00fcbrede KDV kald\u0131r\u0131lacak. Gen\u00e7 \u00e7ift\u00e7ilere proje kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 30 bin TL kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z destek verilecek. \u00c7ift\u00e7ilerimize sera deste\u011fi verilecek. K\u0131rsal kalk\u0131nma desteklerinin 81 ile yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flamaya y\u00f6nelik program haz\u0131rlanacak. Bu vaatler 21 Aral\u0131k 2015 tarihinden itibaren hayata ge\u00e7irilmeye ba\u015fland\u0131. Vaatlerimizin tamam\u0131n\u0131 takip edece\u011finiz kitap\u00e7\u0131klar, sizlere en k\u0131sa zamanda ula\u015ft\u0131r\u0131lacakt\u0131r.<\/p>

Vaatlerimizin yan\u0131 s\u0131ra reformlar\u0131m\u0131z da var. Reformlar, da az \u00f6nce dile getirdi\u011fim gibi 3 Ay, 6 Ay ve 1 Y\u0131l i\u00e7erisinde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek reformlar olarak a\u00e7\u0131kland\u0131.<\/p>

3 Ay i\u00e7erisinde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek reformlar \u00e7er\u00e7evesinde, Siyasi Etik Kanunu \u00e7\u0131kar\u0131lacak. Siyasetin finansman\u0131n\u0131n \u015feffafl\u0131\u011f\u0131 artt\u0131r\u0131lacak. Alt i\u015fverenlik \u00e7er\u00e7evesinde, as\u0131l i\u015flerde \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n, kamuda istihdam edilmesine y\u00f6nelik d\u00fczenleme yap\u0131lacak. Ticaretin kolayla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin anla\u015fma TBMM\u2019nin onay\u0131na sunulacak. <\/p>

6 Ay i\u00e7erisinde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek reformlar ba\u015fl\u0131\u011f\u0131nda; elektronik ticaret geli\u015ftirilecek. Ba\u015fbakanl\u0131k B\u0130MER yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak. Kalk\u0131nma Ajanslar\u0131n\u0131n y\u00f6netim, denetim ve mali yap\u0131lar\u0131 iyile\u015ftirilecek. <\/p>

Yeni bir Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kanunu haz\u0131rlanacak. Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kalite Kurulu kurulacak. Belediyelerin kre\u015f a\u00e7ma zorunlulu\u011funa y\u00f6nelik uygulama etkin hale getirilecek. Aile Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Merkezleri yap\u0131s\u0131 ile aile hekimli\u011fi uygulamas\u0131n\u0131n yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak.<\/p>

Gelir ve kurumlar vergisi kanunlar\u0131 birle\u015ftirilerek yeni Gelir Vergisi Kanunu \u00e7\u0131kar\u0131lacak. Vergi Us\u00fcl Kanunu g\u00fcncellenecek. Kamuda ta\u015f\u0131t envanteri \u00e7\u0131kar\u0131lacak ve Ta\u015f\u0131t Kanunu yenilenecek. Arazilerini b\u00fcy\u00fctmek isteyen ehil miras\u00e7\u0131lara faizsiz kredi deste\u011fi uygulamas\u0131 ba\u015flat\u0131lacak. <\/p>

TCDD\u2019nin yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131 tamamlanacak. Perakende ticaretin d\u00fczenlenmesine y\u00f6nelik ikincil d\u00fczenlemeler tamamlanacak. G\u00fcmr\u00fck birli\u011finin g\u00fcncellenmesi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam edilecek. Kanal \u0130stanbul i\u00e7in yasal d\u00fczenleme yap\u0131lacak. Serbest B\u00f6lgelerin cazibesi artt\u0131r\u0131lacak. Yat\u0131r\u0131mlarda b\u00fcrokrasi azalt\u0131lacak. End\u00fcstri B\u00f6lgeleri ve Organize Sanayi B\u00f6lgelerinde arsa maliyetlerini azaltacak yeni bir mekanizma kurulacak. OSB\u2019lerde etkili bir y\u00f6netim yap\u0131s\u0131 olu\u015fturulacak. Enerji lisans, ruhsat ve izin i\u015flemleri kolayla\u015ft\u0131r\u0131lacak. <\/p>

Kamuda hizmet binas\u0131 ediniminde esaslar belirlenecek. Binalarda enerji verimlili\u011fi desteklenecek. Patent Kanunu \u00e7\u0131kar\u0131lacak. Yurtd\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayan nitelikli insan g\u00fcc\u00fcn\u00fcn \u00fclkemize kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 te\u015fvik edilecek. T\u00fcrkiye Uzay Ajans\u0131 kurulacak. Su Kanunu \u00e7\u0131kar\u0131lacak. Tabiat\u0131 ve biyolojik \u00e7e\u015fitlili\u011fi korumaya y\u00f6nelik yasal d\u00fczenleme yap\u0131lacak. B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Kanunu g\u00f6zden ge\u00e7irilecek. B\u00fcy\u00fck\u015fehirlerde il\u00e7e belediyelerinin kaynaklar\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lacak. D\u0131\u015f Yard\u0131m Kanunu haz\u0131rlanacak. T\u00fcrkiye Kalk\u0131nma \u0130\u015fbirli\u011fi Kapsaml\u0131 G\u00f6zden Ge\u00e7irme Raporu haz\u0131rlanacak.<\/p>

Son olarak da sizlere, 1 Y\u0131lda Ger\u00e7ekle\u015ftirilecek Reformlardan bahsetmek istiyorum. Yeni Se\u00e7im ve Siyasi Partiler Kanunu haz\u0131rlanacak. Sivil Toplum Kanunu haz\u0131rlanacak. Devlet S\u0131rr\u0131 Kanunu \u00e7\u0131kar\u0131lacak. Noterlik sistemi yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak. <\/p>

Profesyonel s\u0131n\u0131r kollu\u011fu te\u015fkilat\u0131 kurulacak. Milli Ar\u015fiv Kanunu \u00e7\u0131kar\u0131lacak. Sosyal Yard\u0131m Kanunu \u00e7\u0131kar\u0131lacak. Evde Sa\u011fl\u0131k Uygulamas\u0131 yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lacak. Samsun\u2019da da son y\u0131llarda maalesef ki kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131\u011f\u0131m\u0131z, ge\u00e7ti\u011fimiz ay da bir \u00f6rne\u011fini maalesef ki ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z, sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na y\u00f6nelik \u015fiddeti \u00f6nlemek amac\u0131yla, Sa\u011fl\u0131k ve E\u011fitim personeline y\u00f6nelik \u015fiddeti \u00f6nlemek i\u00e7in cayd\u0131r\u0131c\u0131 \u00f6nlemler al\u0131nacak. Meslek Y\u00fcksek Okullar\u0131 yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak. \u00c7\u0131rakl\u0131k e\u011fitiminin altyap\u0131s\u0131 g\u00fc\u00e7lendirilecek. Kamu Mali Y\u00f6netimi ve Kontrol Kanunu g\u00fcncellenecek. Kamu \u0130hale Kanunu g\u00fcncellenecek. Dahilde \u0130\u015fleme Rejimi g\u00f6zden ge\u00e7irilecek. Tar\u0131msal destekler, su kas\u0131t\u0131 g\u00f6zetilecek \u015fekilde yeniden d\u00fczenlenecek. Sulama birlikleri yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak. \u015eeker Piyasas\u0131 yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak. Yap\u0131 Denetim Sistemi etkinle\u015ftirilecek. \u00dcst, Orta ve Y\u00fcksek Teknolojili \u00fcr\u00fcnlerde yerli tedarik modelleri hayata ge\u00e7irilecek. Kalk\u0131nma bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131 yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak. Kamu kurumlar\u0131n\u0131n ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131n ortak al\u0131m y\u00f6ntemiyle tedariki yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lacak. Tarihi dokusu zengin \u015fehirlerimizin \u00f6zg\u00fcn kimlikleri ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lacak. Altyap\u0131l\u0131 arsa geli\u015ftirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na y\u00f6nelik olarak yerel y\u00f6netimler desteklenecek. Belediye alacaklar\u0131n\u0131n tahsilat\u0131n\u0131n etkinli\u011fi art\u0131r\u0131lacak. \u015eehirlerde kamu arazilerinin daha aktif kullan\u0131m\u0131 sa\u011flanacak. T\u00fcm bu sayd\u0131\u011f\u0131m icraatlar ve reformlar, 3 aydan 1 y\u0131la kadar tamamlanarak milletimizin hizmetinde olacak. AK Parti H\u00fck\u00fcmetleri bu g\u00fcne kadar ne s\u00f6z verdiyse yerine getirmi\u015ftir. <\/p>

<\/p>

Biz AK Parti olarak milletimizin refah\u0131 ve huzuru i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za aral\u0131ks\u0131z olarak devam ediyoruz. Etmeye de devam edece\u011fiz\u201d<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Samsun 64. Geni\u015fletilmi\u015f \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi Toplant\u0131s\u0131; T.C. Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Akif \u00c7a\u011fatay K\u0131l\u0131\u00e7, AK Parti \u00c7evre, \u015eehircilik ve K\u00fclt\u00fcrden Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00c7i\u011fdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan K\u0131rcal\u0131\u2019n\u0131n da kat\u0131l\u0131m\u0131yla, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Sanat Merkezi\u2019nde ger\u00e7ekle\u015ftirildi. ","prev_link":"http://www.akpartisamsun.org.tr\/tr\/haber\/baskan-gokselden-yeni-takvim-yili-mesaji\/25383","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-samsun-il-baskani-goksel-hizmetleri-kimse-engelleyemez\/25293\/55","haber_url":"http://www.akpartisamsun.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-samsun-il-baskani-goksel-hizmetleri-kimse-engelleyemez\/25293"}]