[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/20160420AW724064_01.jpg","title":"BA\u015eKANLIK S\u0130STEM\u0130NDE KARARLAR DAHA HIZLI ALINACAK VE T\u00dcRK\u0130YE\u2019N\u0130N \u00d6N\u00dc A\u00c7ILACAK.","entry_date":"Nisan 20, 2016 - 6:47:00","haber_content":"

AK Parti Samsun \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Muharrem G\u00f6ksel ve AK Parti \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Tan\u0131t\u0131m ve Medya Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail \u015een, \u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA) Samsun B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ali Y\u0131lmaz Ergen\u2019i makam\u0131nda ziyaret ettiler.<\/p>

Ge\u00e7en hafta Ankara\u2019da yap\u0131lan \u2018Gen\u00e7lik ve Yerel Y\u00f6netimler\u2019 toplant\u0131s\u0131 hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulunan AK Parti Samsun \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Muharrem G\u00f6ksel, 13-14 May\u0131s tarihleri aras\u0131nda da 12 ilin kat\u0131laca\u011f\u0131 \u2018Yerel Y\u00f6netimler B\u00f6lge Toplant\u0131s\u0131\u2019n\u0131n ilk kez Samsun\u2019da yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. G\u00f6ksel, \u201cAnkara\u2019daki \u2018Gen\u00e7lik ve Yerel Y\u00f6netimler\u2019 toplant\u0131s\u0131nda \u00f6d\u00fcl alm\u0131\u015f belediye ba\u015fkanlar\u0131n sunumlar\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti. Buradaki bir\u00e7ok belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z \u2018nas\u0131l belediyecilik yap\u0131l\u0131r\u2019 gibi konularda hepsi sunumlar yapt\u0131. Hepsinin ortak noktas\u0131, bir ilde hizmet yapabilmek i\u00e7in il ba\u015fkanlar\u0131, il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131, belediye ba\u015fkanlar\u0131 ve milletvekilleri birlik, beraberlik halinde hareket edebilmesi ve hizmetin h\u0131z\u0131 ile b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn de o kadar b\u00fcy\u00fck olmas\u0131 oldu. Bizim bu t\u00fcr toplant\u0131lar\u0131 getirme amac\u0131m\u0131z\u0131n bir tanesi de budur. Samsun\u2019da 12 ilin kat\u0131laca\u011f\u0131 13-14 May\u0131s tarihleri aras\u0131nda Yerel Y\u00f6netimler B\u00f6lge Toplant\u0131s\u0131\u2019n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz. Bu toplant\u0131lara vatanda\u015flar\u0131 da kat\u0131p bir taraf olmas\u0131n\u0131 sa\u011flayabilmemiz gerekiyor. B\u00f6lge toplant\u0131s\u0131na yerel y\u00f6netimler oldu\u011fu zaman vatanda\u015flar\u0131 ve sivil toplum kurulu\u015flar\u0131 \u00e7a\u011f\u0131raca\u011f\u0131z. Biraz daha halka a\u00e7\u0131k toplant\u0131lar olacak. Yani bireysel olarak herkes talebini s\u00f6yleyebilecek\u201d dedi.<\/p>

<\/p>

\u201cBA\u015eKANLIKTA EYALET S\u0130STEM\u0130 KES\u0130NL\u0130KLE YOK\u201d
T\u00fcrkiye\u2019ye uygulamay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckleri ba\u015fkanl\u0131k sisteminde eyalet sistemini kesinlikle d\u00fc\u015f\u00fcnmediklerini ifade eden G\u00f6ksel, \u201cT\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6n\u00fcnde bir anayasa g\u00fcndemi var. Ankara\u2019daki toplant\u0131da Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z Ahmet Davuto\u011flu, se\u00e7imlerdeki a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 eylem planlar\u0131n\u0131 yerine getirdiklerini, sadece millete s\u00f6z\u00fcm\u00fcz olan anayasan\u0131n kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve onu da ger\u00e7ekle\u015ftireceklerini s\u00f6yledi. Bunun i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar ba\u015flad\u0131. Ana hatlar\u0131n\u0131 anlatan mini bir kitap\u00e7\u0131k olu\u015fturularak milletimize da\u011f\u0131t\u0131lacak. Bu sistem AK Parti\u2019nin g\u00fcc\u00fcyle devam ediyor. Koalisyon olsa sistemin y\u00fcr\u00fcme \u015fans\u0131 yok. \u00c7\u00fcnk\u00fc ki\u015fi ba\u015f\u0131 gelir 10 bin dolar\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131. Fark\u0131ndaysan\u0131z daha ondan yukar\u0131 \u00e7\u0131kamad\u0131k. Bu sistem de\u011fi\u015fikli\u011fi ile birlikte 25 bin dolar\u0131n hedefi var. Ba\u015fkanl\u0131k sisteminde bir parlamento se\u00e7ilecek bir de ba\u015fkan se\u00e7ilecek. Ba\u015fkan, parlamentonun d\u0131\u015f\u0131ndan y\u00fcr\u00fctme kurulunu olu\u015fturacak. Kanunlar parlamentoda \u00e7\u0131kacak. Bu kanuna g\u00f6re de ba\u015fkan y\u00fcr\u00fctmeyi ve y\u00f6netmeyi yapacak. Ba\u015fkan, yapaca\u011f\u0131 i\u015fleri Meclis\u2019in izin verdi\u011fi do\u011frultusunda yapacak ve uygulayabilecek. Yap\u0131lacak eylem ve s\u00f6ylemlerde parlamentonun kontrol\u00fc var. \u015eu anda Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n kontrol\u00fc hi\u00e7 kimsede de\u011fil ama ba\u015fkanl\u0131k sisteminde bir kontrol var. \u00d6rne\u011fin bu y\u00fcr\u00fctme, sa\u011fl\u0131k i\u00e7in 50 bin TL b\u00fct\u00e7e istedi ve ald\u0131. Y\u0131l\u0131n ortas\u0131nda 30 bin TL daha istiyor ve ek b\u00fct\u00e7e yap\u0131larak veriliyor. Ba\u015fkanl\u0131k sisteminde \u00f6yle bir \u015fey yok. 1 y\u0131ll\u0131k b\u00fct\u00e7eyi alacaks\u0131n ve planlayarak kullanacaks\u0131n. Bunlar\u0131n ayr\u0131nt\u0131lar\u0131 yaz\u0131l\u0131p, kitap\u00e7\u0131k haline getirilerek vatanda\u015flara da\u011f\u0131t\u0131lacak. Ba\u015fkanl\u0131k sisteminde T\u00fcrkiye\u2019de eyalet sistemi olmayacak. \u00c7\u00fcnk\u00fc imparatorluk zaman\u0131nda bile b\u00f6yle bir sistem olmam\u0131\u015f. ABD\u2019de eyalet sistemi var. Zaten ABD birka\u00e7 devletin birle\u015fmesiyle olu\u015fan devlettir. Ayr\u0131 ayr\u0131 devletlerin birle\u015fmesiyle tek devlet olmu\u015flar. Bizde \u00f6yle bir \u015fey yok. Biz zaten tek ve ulusal bir devletiz. Sadece y\u00f6netim sistemimizde bir revizyona gitmek istiyoruz. Eyalet sistemi kesinlikle olmayacak, sadece merkezi sistem y\u00f6netim, ba\u015fkanl\u0131k sistemi ve parlamento olacak. Ayr\u0131ca ba\u015fkanl\u0131k sisteminde yetkilerde k\u0131s\u0131tlanacak. Ba\u015fkanl\u0131k sisteminde kararlar daha h\u0131zl\u0131 al\u0131nacak. Ortada bir s\u0131k\u0131nt\u0131 varsa daha h\u0131zl\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fclecek. T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7maya y\u00f6nelik bir sistem olacak\u201d diye konu\u015ftu.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Samsun \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Muharrem G\u00f6ksel, ba\u015fkanl\u0131k sisteminde kararlar\u0131n daha h\u0131zl\u0131 al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131 ve T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6n\u00fcn\u00fcn a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.","prev_link":"http://www.akpartisamsun.org.tr\/tr\/haber\/gokselden-19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayrami-mesaji\/26832","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-samsun-il-baskani-muharrem-goksel-kurum-kurulus-ve-stk-ziyaretleri\/25492\/55","haber_url":"http://www.akpartisamsun.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-samsun-il-baskani-muharrem-goksel-kurum-kurulus-ve-stk-ziyaretleri\/25492"}]